Medezeggenschap


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van Bijeen en de scholen. In de GMR komen alle beleidszaken en informatie aan de orde die geldt voor een meerderheid van de scholen. De GMR bespreekt deze onderwerpen minimaal 2 maal per jaar met het college van bestuur en kan daarbij instemmend of adviserend optreden. Er zijn 18 leden die de scholen vertegenwoordigen; 9 personeelsleden en 9 ouderleden. De regels en bevoegdheden van de leden zijn beschreven in het statuutreglementen het huishoudelijk reglement.

Als onderwijsstichting Bijeen willen wij dat kinderen en ouders betrokken worden bij onze ontwikkelingen en de inrichting van het onderwijs. De GMR zet daarom de verslagen van de vergaderingen openbaar. 

Medezeggenschapsraad (MR)
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die beleid en informatie van de eigen school met de schooldirecteur bespreekt, daarop advies geeft of daaraan instemming verleent. De MR bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden. De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. De helft van de MR bestaat uit ouders, de andere helft uit personeelsleden.