Stichting Bijeen


Sterke verbondenheid
Stichting Bijeen is de overkoepelende organisatie voor alle 13 openbare scholen in de gemeente Hoogeveen. De samenwerking tussen de scholen maakt het mogelijk om veel uitdagingen aan te gaan en goed onderwijs te bieden aan de leerlingen. Bijeen organiseert en faciliteert centraal de bovenschoolse zaken als orthopedagogische ondersteuning, personeelsbeleid, financiën, kwaliteit, huisvesting en ICT. Hierdoor kunnen de scholen zich vooral richten op de begeleiding van leerlingen en de dagelijkse gang van zaken.

Samen werken en ontwikkelen
Onderwijs is geen dag hetzelfde. Bovendien zijn er veel ontwikkelingen in de maatschappij. Door samen te werken kunnen de scholen sneller inspelen op veranderingen, betere beslissingen nemen en antwoorden vinden op vragen. De bovenschools bestuurder en de 13 schooldirecteuren overleggen wekelijks over beleid, actuele zaken en uitdagingen. Ook komen onderwijsontwikkelingen aan bod. Het gaat dan bijvoorbeeld over handelingsbewust werken, nieuwe manieren van lesgeven en vaardigheden voor de 21eeeuw.

Vernieuwend onderwijs
Via een datanetwerk zijn de scholen met elkaar verbonden. Hierdoor is het mogelijk informatie met elkaar te delen en te profiteren van elkaars kennis. Vanuit een studie van één van de scholen is een opbrengstenmonitor ontwikkeld die nu door alle scholen wordt gebruikt. Leerkrachten die een lesprogramma hebben ontwikkeld, zetten dit op het netwerk, zodat andere leerkrachten het ook kunnen gebruiken in hun lessen. Doordat gezamenlijk beleid wordt gemaakt, zijn er duidelijke werkwijzen en afspraken over thema’s als leerachterstanden, hoogbegaafdheid, pesten en privacy. De onderwijsinspectie is tevreden over de prestaties van het openbaar basisonderwijs in Hoogeveen. 

Openbaar onderwijs
In ons openbare onderwijs stellen we het opgroeiende kind centraal. Een prettige en veilige leeromgeving is daarbij de basis voor leren. We bieden scholen waar kinderen graag naartoe gaan en waar de verschillen tussen opvoeding, maatschappelijke positie, intelligentie, levensovertuiging of wat dan ook, neutraal worden benaderd. Er is in ons onderwijs neutrale aandacht voor levensovertuigingen en we geven aandacht aan levensbeschouwelijke stromingen, omdat ze als bewegingen invloed op onze maatschappij hebben. Begrip en respect voor elkaar is de basis.

Verbonden met gemeente Hoogeveen
Het wapen van Hoogeveen en de daarin afgebeelde bijen zijn de inspiratie voor ons logo. Bijen zijn harde werkers die samen in het voorjaar en de zomer hun wintervoorraad honing aanleggen. Ze leren van en met elkaar en werken resultaatgericht samen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo is dat ook voor Bijeen. We gaan voor goede scholen, waar mensen zich met elkaar verbonden weten en samen gaan voor de optimale ontwikkeling van leerlingen.