Raad van toezicht


Bevoegd gezag
In het bestuursmodel van Bijeen zijn bestuur en toezicht op het bestuur gescheiden, zoals de wet dat voorschrijft. Het bestuur is het bevoegd gezag voor de 13 openbare basisscholen die bij Bijeen horen. De raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde en te voeren beleid. Bij beleidsontwikkeling en uitvoering van de bestuurstaken is het belangrijk dat de totale organisatie en de maatschappelijke functie van de stichting wordt behartigd.

College van bestuur
De directeur-bestuurder is formeel het college van bestuur. Hij bestuurt de stichting en dient in de eerste plaats het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van iedereen die bij de stichting betrokken is.

Gemeenteraad
Voor de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in 2011 had de gemeenteraad van Hoogeveen het recht op goedkeuring van de begroting en het recht op instemming met het jaarverslag. Die zaken liggen nu bij de raad van toezicht. De gemeenteraad heeft echter het recht om de leden van de raad van toezicht te benoemen behouden en voert jaarlijks overleg met de directeur-bestuurder van Bijeen. Hiermee zijn de overheidsverantwoordelijkheden voldoende gewaarborgd. 
 

Leden raad van toezicht:  
Mevr. A. J. M. Resink-Weeber Voorzitter
Mevr. A. Lalkens Lid
Dhr. B. Vriezenga Lid
Mevr. C. Rink Lid
Dhr. F. Navarro    LidCollege van bestuur:
Mevr. (Jacqueline) Verheggen       directeur-bestuurder